กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME
อัตราการใช้พื้นที่ / เช่าพื้นที่

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามประกาศที่ 51/64  ลงวันที่ 14  มกราคม  2564  คลิกอ่านรายละเอียด

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์ ข้างอาคาร 37 คลิกอ่านรายละเอียด

เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
           1.  ต่อวัน  8 ชั่วโมง  คือ  เวลา  08.30-16.30  น.  หรือเวลา  13.00-21.00 น.  ครึ่งวัน  4 ชั่วโมง คือ  เวลา  08.30-12.30  น.  หรือเวลา  12.30-16.30 น.
          2.  กรณีใช้เกินกว่า 15 นาที  ให้คิดค่าธรรมเนียมเป็น  30 นาที กรณีใช้เกินกว่า 30 นาที  ให้คิดค่าธรรมเนียมเป็น 1 ชั่วโมง
          3.  ขนาดพื้นที่ 9 ตารางเมตร อัตราค่าธรรมเนียม  500 บาท ขนาดพื้นที่มากกว่า 9 ตารางเมตร คิดเพิ่มตารางเมตรละ 60 บาท
          4.  บุคลากรหรือผู้สืบสันดานของบุคลากร จัดงานมงคลสมรส งานบวช  สังสรรค์ ลดอัตราค่าธรรมเนียม ร้อยละ 50
          5.  บุคลากรเกษียณอายุราชการหรือผู้สืบสันดานของบุคลากรเกษียณอายุราชการ  จัดงานมงคลสมรส งานบวช สังสรรค์ ลดอัตราค่าธรรมเนียม ร้อยละ 30
          6.  ศิษย์เก่าจัดงานมงคลสมรส งานบวช สังสรรค์ ลดอัตราค่าธรรมเนียม ร้อยละ 20
   
      7.  เงินมัดจำ อัตราค่าร้อยละ  50 ของค่าธรรมเนียมหรือตามที่ตกลงทำสัญญา
          8.  หากมีการใช้สถานที่ล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ในอัตราชั่วโมงละ  50 บาทต่อเจ้าหน้าที่หนึ่งฝ่าย

     » รายละเอียดห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สนามฟุตบอล สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  และห้องประชุม เรือนรับรอง ศูนย์วิจัยทางการเกษตร  100 ไร่ «