กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

✆ ติดต่อเรา ✆

งานทรัพย์สินและรายได้

                 งานทรัพย์สินและรายได้ กองกิจการพิเศษ  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
                 เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  30000

สำนักงานตั้งอยู่ที่

               อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว  ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ช่องทางการติดต่อ

               ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ : 044-247025

หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้

               นางสาวสายฝน  วิลัย  หมายเลขโทรศัพท์  044-247025,  044-009009  ต่อ  1603

เจ้าหน้าที่งานทรัพย์สินและรายได้

             นางสาวสุพัตตา  ก้อนครบุรี  หมายเลขโทรศัพท์  044-247025,  044-009009  ต่อ  1603
             นางแอนนา  พรหมเมืองคุก  หมายเลขโทรศัพท์  044-247025,  044-009009  ต่อ  1603