กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

≽แบบฟอร์มขอใช้บริการ≼

ทส.  01  ใบคำร้องทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร

ทส.  02  ใบคำร้องขอใช้สถานที่ชั่วคราว  ดาวน์โหลดเอกสาร

ทส.  03  ใบคำร้องขอต่อสัญญา  ดาวน์โหลดเอกสาร

ทส.  04  ใบขอใช้สถานที่  ดาวน์โหลดเอกสาร

ทส.  05  ใบขอใช้สถานที่สนามฟุตบอล  ดาวน์โหลดเอกสาร

ทส.  06  ใบขอใช้สถานที่โรงพลศึกษาและลานกีฬาอเนกประสงค์ ข้างอาคาร 37  ดาวน์โหลดเอกสาร

ทส.  07  ใบขอใช้สถานที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร

ทส.  08  ใบขอใช้สถานที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร

ทส.  09  ใบขอใช้สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่)  ดาวน์โหลดเอกสาร