กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

ღบุคลากรღ

 

นางสาวสายฝน  วิลัย 
หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้

 


นางสาวสุพัตตา  ก้อนครบุรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 


นางสาวชนัญชิดา สุขประยูร