กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

≽ระเบียบที่เกี่ยวข้อง≼

ประกาศการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  พ.ศ. 2564  คลิกอ่านรายละเอียด
     -  เอกสารแนบท้ายประกาศการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2564  คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ลานกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2565 คลิกอ่านรายละเอียด

✨ ประกาศ ข้อปฏิบัติในการใช้สนาม NRRU STADIUM มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการใช้รถบัสปรับอากาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  พ.ศ. 2560  คลิกอ่านรายละเอียด

แนวปฏิบัติในการขอใช้บริการรถบัสปรับอากาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (สำหรับหน่วยงานภายใน)  คลิกอ่านรายละเอียด

แนวปฏิบัติในการขอใช้บริการรถบัสปรับอากาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  (สำหรับหน่วยงานราชการภายนอก)  คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้จากการใช้บริการรถบัสปรับอากาศ  พ.ศ. 2560  คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  พ.ศ. 2566  คลิกอ่านรายละเอียด

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2565  คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศ  เรื่อง  การรับ-จ่ายเงินรายได้จากการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2549  คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้จากการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2565 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด