กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

⪼อัตลักษณ์ วัตถุประสงค์⪻

อัตลักษณ์
                สร้างรายได้ด้วยใจบริการ

วัตถุประสงค์การจัดการตั้งองค์กร
               1.  เพื่อจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
               2.  เพื่อเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลสถานที่และรับชำระเงินจากการขอใช้สถานที่ของบุคคลภายในและภายนอก
               3.  เพื่อควบคุมดูแลและรวบรวมรายละเอียดการให้บริการด้านเอกสารหลักฐานการขอใช้สถานที่
               4.  เพื่อควบคุมดูแล  อาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างบนที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัย