กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

☞วันเวลาให้บริการ☜

 

  เปิดให้บริการ  

                    วันจันทร์ – วันเสาร์   เวลา 8.30-16.30 น.  (พักกลางวัน  12.00-13.00  น.)

  รับชำระเงิน 

                    วันจันทร์ – วันเสาร์    เวลา 09.00-14.30 น. (พักกลางวัน  12.00-13.00  น.)