กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

⪼ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ⪻

ปรัชญา
                ระบบโปร่งใส  เต็มใจให้บริการ  สรรค์สร้างรายได้ และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์
               งานทรัพย์สินและรายได้เป็นองค์กรที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ  บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เกิดรายได้ สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วยระบบการบริหารงานที่โปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว 
สามารถตรวจสอบได้และเต็มใจให้บริการ เพื่อเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

พันธกิจ
               1.  ส่งเสริมและสนันสนุนการเรียนการสอน
               2.  ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
               3.  การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุด
               4.  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว  ถูกต้อง และยึดมั่นในคุณธรรม
               5.  บริการด้วยความเต็มใจและเสียสละ