กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

⪼ประวัติความเป็นมา⪻

          งานทรัพย์สินและรายได้เป็นหน่วยงานระดับงาน  ในกองกิจการพิเศษ  สังกัดสำนักงานอธิการบดี  เดิมใช้   ชื่อว่า   “สำนักงานอธิการ”  เป็นส่วนราชการที่ตั้งขึ้น ตามมาตรา 7
แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518  ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทาน  “สถาบันราชภัฏ”   ให้แก่วิทยาลัยครู  สำนักงานอธิการ 
จึงเปลี่ยนเป็นสำนักงานอธิการบดี ตามมาตรา 10  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.  2538  แบ่งส่วนราชการออกเป็น 10 งาน ได้แก่ งานธุรการและสารบรรณ  งานเลขานุการ
งานการประชุม  งานอาคารสถานที่  งานรักษาความปลอดภัย  งานยานพาหนะ  งานโยธาและสถาปัตย์ งานพัสดุ   งานประชาสัมพันธ์  และงานคลัง
          ในปัจจุบัน “สถาบันราชภัฏนครราชสีมา” ได้เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”  เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  พ.ศ.  2547  โดยได้มีผลบังคับใช้  มาตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  2547  เป็นต้นมาซึ่งในขณะนี้   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   มีการแบ่งส่วนราชการ   ตามกฎกระทรวง
เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2548  หน้า  23  เล่ม  122
ตอนที่  20  ก  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2548  ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  10  หน่วยงานด้วยกัน  ได้แก่  สำนักงานอธิการบดี  คณะ
ครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา  สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
          ในปี  พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช  2547 และ  ในปี
พ.ศ. 2548  ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย  การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกำหนดให้  สำนักงานอธิการบดีมีสถานะเป็นสำนัก และได้แบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น  8  กอง  ได้แก่  กองกลาง  กองบริหารงานบุคคล  กองพัฒนานักศึกษา  กองนโยบายและแผน  กองคลัง  กองประกันคุณภาพการศึกษา 
กองกิจการพิเศษ และกองวิเทศสัมพันธ์   
          ปัจจุบันประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่  3/2557  ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2557 เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น  10  กอง ได้แก่  กองบริหารงานบุคคล  กองพัฒนานักศึกษา  กองนโยบายและแผน กองกลาง  กองคลัง  กองกิจการพิเศษ  กองประกัน
คุณภาพการศึกษา  กองวิเทศสัมพันธ์  โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ 
และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ซึ่ง  งานทรัพย์สินและรายได้  เป็นหน่วยงานภายในสังกัดกองกิจการพิเศษ   สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

»»-----------¤-----------««