กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 36)

ห้อง  36.02.05 ห้อง  36.02.06
รูปห้อง รูปห้อง
ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง  ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง 
อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการติดต่อ

 

อาคาร  36 ชั้น  1  (พื้นที่ว่าง  ใช้นอกเวลาราชการ)

รูปสถานที่  คลิกอ่านรายละเอียด

ขนาดพื้นที่ ,แปลน คลิกอ่านรายละเอียด

อัตราค่าธรรมเนียม  คลิกอ่านรายละเอียด 

ข้อปฏิบัติในการใช้สถานที่ คลิกอ่านรายละเอียด

ช่องทางการติดต่อ  คลิกอ่านรายละเอียด