กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

หอประชุมใหม่ (อาคาร 35)

ห้องประชุม อาคาร 35 ชั้น 1 หอประชุมใหม่  (อาคาร 35 ชั้น 2)
  รูปห้องประชุม  คลิกอ่านรายละเอียด   รูปห้องประชุม  คลิกอ่านรายละเอียด
  ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง  คลิกอ่านรายละเอียด   ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง คลิกอ่านรายละเอียด
  อัตราค่าธรรมเนียม คลิกอ่านรายละเอียด   อัตราค่าธรรมเนียม  คลิกอ่านรายละเอียด
  โสตน์ทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำห้อง  คลิกอ่านรายละเอียด   โสตน์ทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำห้อง  คลิกอ่านรายละเอียด
  ข้อปฏิบัติในการใช้ห้อง  คลิกอ่านรายละเอียด   ข้อปฏิบัติในการใช้ห้อง  คลิกอ่านรายละเอียด
  ช่องทางการติดต่อ  คลิกอ่านรายละเอียด   ช่องทางการติดต่อ  คลิกอ่านรายละเอียด