กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 13 และอาคาร 22)

ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 9 อาคาร  13  (13.12)

รูปห้องประชุม  คลิกอ่านรายละเอียด

ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง  คลิกอ่านรายละเอียด

อัตราค่าธรรมเนียม  คลิกอ่านรายละเอียด 

ช่องทางการติดต่อ  คลิกอ่านรายละเอียด

ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ  อาคาร  22

ห้อง LAB 1 (22.5.1) ห้อง LAB 2 (22.5.2) ห้อง LAB 3 (22.5.3) ห้อง LAB 4 (22.5.4) ห้อง LAB 5 (22.5.5) ห้องประชุม (22.14)

โรงละคร อาคาร (22ชั้น  8)

รูปห้อง รูปห้อง รูปห้อง รูปห้อง รูปห้อง รูปห้อง รูปห้อง
ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง  ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง  ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง  ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง  ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง
อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการติดต่อ