กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9)

ห้องประชุม ดร. เศาวนิต เศาณานนท์  อาคาร 9 ชั้น 3

รูปห้องประชุม  คลิกอ่านรายละเอียด

ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง คลิกอ่านรายละเอียด 

อัตราค่าธรรมเนียม  คลิกอ่านรายละเอียด 

ช่องทางการติดต่อ  คลิกอ่านรายละเอียด