กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

โรงพลศึกษา (อาคาร 34)

โรงพลศึกษา  อาคาร 34 ชั้น  3 

รูปโรงพลศึกษา  คลิกอ่านรายละเอียด

ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง  คลิกอ่านรายละเอียด 

อัตราค่าธรรมเนียม  คลิกอ่านรายละเอียด 

โสตน์ทัศนปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำห้อง คลิกอ่านรายละเอียด

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้อง คลิกอ่านรายละเอียด

ช่องทางการติดต่อ  คลิกอ่านรายละเอียด