กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 32)

ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร  32  ชั้น  3  (ห้อง  32.03.01)

รูปห้องประชุม  คลิกอ่านรายละเอียด

ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง  คลิกอ่านรายละเอียด 

อัตราค่าธรรมเนียม  คลิกอ่านรายละเอียด 

ช่องทางการติดต่อ  คลิกอ่านรายละเอียด

ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร  32  ชั้น  5

ห้อง  32.05.01 ห้อง 32.05.02 ห้อง  32.05.03 ห้อง  32.05.04 ห้อง  32.05.05 ห้อง  32.05.06
รูปห้อง รูปห้อง รูปห้อง รูปห้อง รูปห้อง รูปห้อง
ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง  ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง  ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง  ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง  ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง  ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง 
อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการติดต่อ

 

ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 32 ชั้น  8

ห้อง  32.08.01 ห้อง  32.08.02
รูปห้อง รูปห้อง
ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง  ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง 
อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการติดต่อ

 

อาคาร 32 ชั้นที่ 1  (พื้นที่ว่าง นอกเวลาราชการ)

รูปสถานที่  คลิกอ่านรายละเอียด

ขนาดพื้นที่, แปลน  คลิกอ่านรายละเอียด

อัตราค่าธรรมเนียม  คลิกอ่านรายละเอียด

ข้อปฏิบัติในการใช้สถานที่  คลิกอ่านรายละเอียด

ช่องทางการติดต่อ  คลิกอ่านรายละเอียด