กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

อาคารศูนย์อาหาร

รูปศูนย์อาหาร  คลิกอ่านรายละเอียด

ขนาดพื้นที่, แปลน  คลิกอ่านรายละเอียด 

อัตราค่าธรรมเนียม  คลิกอ่านรายละเอียด 

โสตน์ทัศนปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำสถานที่  คลิกอ่านรายละเอียด

ข้อปฏิบัติในการใช้สถานที่ คลิกอ่านรายละเอียด

ช่องทางการติดต่อ  คลิกอ่านรายละเอียด