กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

ห้องประชุมและเรือนรับรอง ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่

 

ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ 

 หอประชุม  100 ไร่   อาคาร 1  ชั้น  1  ห้อง  01.01.04   อาคาร  2  ชั้น  2  ห้อง 02.02.01   อาคาร  2  ชั้น  2  ห้อง 02.02.02 
รูปห้อง รูปห้อง รูปห้อง รูปห้อง
ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง  ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง
อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการติดต่อ

 

เรือนรับรอง

รูปเรือนรับรอง  คลิกอ่านรายละเอียด

ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง คลิกอ่านรายละเอียด

อัตราค่าธรรมเนียม  คลิกอ่านรายละเอียด 

ข้อปฏิบัติในการใช้เรือนรับรอง  คลิกอ่านรายละเอียด

ช่องทางการติดต่อ  คลิกอ่านรายละเอียด