กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

ห้องประชุมอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (อาคาร 10)

ห้องประชุม 10.21  อาคาร  10 ชั้น  2 

รูปห้องประชุม  คลิกอ่านรายละเอียด

ความจุ, ขนาดห้อง, แปลนห้อง  คลิกอ่านรายละเอียด 

อัตราค่าธรรมเนียม  คลิกอ่านรายละเอียด 

ช่องทางการติดต่อ  คลิกอ่านรายละเอียด