กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

การดำเนินงานกิจกรรม 5 ส หน่วยงาน

มาตรฐานการตรวจ 5 ส  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คลิกอ่านรายละเอียด
โครงสร้างคณะกรรมการ 5 ส กองกิจการพิเศษ  สำนักงานอธิการบดี คลิกอ่านรายละเอียด
แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน คลิกอ่านรายละเอียด
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม 5 ส
            รูปภาพการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน/ตัวแทนหน่วยงานภายในกองกิจการพิเศษ  คลิกอ่านรายละเอีย
     ✦  รูปภาพประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน คลิกอ่านรายละเอียด
            รูปภาพสำนักงานก่อนดำเนินกิจกรรม 5 ส (Before)  คลิกอ่านรายละเอียด
          ✦ รูปภาพวัน Big Cleaning Day  คลิกอ่านรายละเอียด  
            รูปภาพสำนักงานหลังดำเนินกิจกรรม 5 ส (After)  คลิกอ่านรายละเอียด