กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

⦅ถ่ายภาพบัณฑิต / ชุดครุยวิทยฐานะ /งานปริญญา⦆

พระราชกฤษฏีกา ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ พ.ศ. 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 

ตัวอย่างสีชุดครุยวิทยฐานะ ระดับปริญญาตรี  คลิกอ่านรายละเอียด

ขั้นตอนการให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต  คลิกอ่านรายละเอียด

การแต่งกายนักศึกษาสำหรับถ่ายภาพบัณฑิต  คลิกอ่านรายละเอียด

ขั้นตอนการยืมชุดครุยวิทยฐานะในการใส่ถ่ายภาพบัณฑิต  คลิกอ่านรายละเอียด

สิ่งที่บัณฑิต/ว่าที่บัณฑิตไม่ควรทำ  คลิกอ่านรายละเอียด