กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งานทรัพย์สินและรายได้
PROPERTY AND INCOME

ภาพกิจกรรม


1  
สั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2565

2  
ประชุมถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

3  
ถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

4  
สั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2564

5  
ถ่ายภาพบัณฑิต ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

6  
ถ่ายภาพบัณฑิต ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

7  
ประชุมนักศึกษาถ่ายภาพบัณฑิต ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

8  
ประชุมนักศึกษาถ่ายภาพบัณฑิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

9  
สั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563